Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Borowiec”
Numer ogłoszenia: 107474 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012

05-04-2012


RPORiI 271.5.2012


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37573 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Borowiec.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości Borowiec - gmina Ciepielów, wg zakresu określonego w dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm - L = 5637 m Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 5637 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: - fi 40 mm - L = 574 m Łączna długość przyłączy L = 574 m. Zostanie wykonanych około 20 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 12 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem spełniającym aktualne normy i uwarunkowania. Szczegółowy zakres wszystkich robót zawiera przedmiar robót (zał. nr 8), załączony do niniejszej specyfikacji. Projekt techniczny sieci wodociągowej z przyłączami znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. nr 19 w godz. 8.00-15.00 oraz załączony do niniejszej specyfikacji w wersji elektronicznej. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również zapewnienie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych zgodnie z projektem. Przed końcowym odbiorem robót należy przedstawić i złożyć Zamawiającemu dokumentację z wykonanego nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z budową sieci wodociągowej z przyłączami, zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest także do wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, która ma być złożona Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.10.33-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek, ul. 1-go Maja 11, 21-100 Lubartów, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 309600,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 174362,81
Oferta z najniższą ceną: 174362,81 / Oferta z najwyższą ceną: 317516,27
Waluta: PLN.

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk
                                                              powrót

'); ?>