Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 21 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  41 dni, imieniny: Albert, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Wiesław

OGŁOSZENIE

05-04-2011
Ogłoszenie o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków

 Na podstawie art.54 ust.2 oraz art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o:
1. opracowaniu projektu dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ciepielów na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. projektu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
2. możliwości składania uwag i wniosków w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Dla projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ciepielów na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018" została sporządzona Prognoza oddziaływania na środowisko, której celem jest dostarczenie społeczeństwu informacji na temat potencjalnych skutków dla środowiska, które mogą wystąpić w związku z wdrożeniem programu ochrony środowiska, poprzez realizację proponowanych celów, priorytetów i zadań ujętych w tym Programie.
Zgodnie z cytowaną powyżej ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, projekty dokumentów, które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa.
W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która obejmuje:
1. projekt dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ciepielów na lata 2011-2014 z uwzględnieniem lat 2015-2018" wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko,
2. stanowiska właściwych organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Gminy Ciepielów, (pok. nr 9). 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Ciepielów,
2. ustnie do protokołu w Referacie Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Ciepielów (pokój nr 9),
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: środowisko@ciepielow.pl

-  w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. od 05.04.2011 do 26.04.2011 roku.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>