Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów”

04-12-2014


RPORiI 271.25.2014


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z poźn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciepielów” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21 26-625 Wolanów oferując cenę miesięczną brutto 17 670,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 – TONSMEIER Wschód Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom – 38 865,96 zł brutto,
Oferta nr 2 – PPUH „RADKOM” Sp. z o.o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom – 28 127,00 zł brutto,
Oferta nr 3 – Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21 26-625 Wolanów – 17 670,00 zł brutto,
Oferta nr 4 – Konsorcjum firm: ATK RECYKLING Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom – lider konsorcjum, oraz PPUH „INTERBUD” Sp. z o.o., ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EKO – ESTETYKA” S.C., ul. Starokrakowska 137, 26-600 Radom, „EKOLA” Sp. z o.o., ul. 1905 Roku 47 lok. 14, 26-600 Radom – partnerzy konsorcjum – 22 928,40 zł brutto,


Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF                                                              powrót