Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

Zapytanie ofertowe

Dostawa oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 37 - kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1 .

04-12-2014


RRGK i OŚ.271.1-O.2014

Urząd Gminy w Ciepielowie, ul Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zaprasza
do złożenia oferty na:
Dostawę oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 37-kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1 .

Termin realizacji zamówienia: 1.01.2015 r. – 31.12. 2015 r.

Przedmiot zamówienia:
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie, ul. Plac Zwycięstwa 37-kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1w ilości 30 000 l .

1.Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1, przesłać na adres email: rolnictwo@ciepielow.pl lub faksem na nr (48) 37 88 080 w terminie do dnia12 grudnia 2014 r. do godz.15-tej.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.12. 2014 r. o godz. 11 – tej w UG w Ciepielowie. pok. nr 26, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie ( tablica ogłoszeń ), oraz na stronie internetowej pod adresem www.ciepielow.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ciepielow.pl


Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Andrzej Hyc
Tel/fax: (48) 37 88 080, email: rolnictwo@ciepielow.pl


Zapytanie i Formularz ofertowy


Załączone pliki w formacie PDF                                                                powrót