Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

„Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów”

04-04-2014


RPORiI 271/24/2014

Numer ogłoszenia: 115786 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 104224 - 2014 data 27.03.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, fax. 048 37 88 080.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
• W ogłoszeniu jest: - harmonogram rzeczowo - finansowy prac, w którym wykonawca także wskaże części zamówienia, wykonanie których zamierza powierzyć podwykonawcom (opracowanie własne wykonawcy), - dokumenty wymagane przez SIWZ.
• W ogłoszeniu powinno być: - harmonogram rzeczowo - finansowy prac, w którym wykonawca także wskaże części zamówienia, wykonanie których zamierza powierzyć podwykonawcom (opracowanie własne wykonawcy), - dokumenty wymagane przez SIWZ: 1.Dla zaprojektowanej oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego należy dołączyć do oferty: Wymaga się, aby wykonawca załączył do oferty deklarację właściwości użytkowych oczyszczalni ścieków oraz niżej wymienione pełne raporty z badań oczyszczalni w zakresie: a. wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem A normy PN EN 12566-3, a w szczególności tablicą 1 przedmiotowej normy, b. wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia, a nie największy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem C normy PN EN 12566-3 dla warunków suchych i mokrych lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN 12566-3, c. efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5, ChZT, zawiesina. Uwaga w badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podawać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową. Zamawiający wymaga (zgodnie z normą PN EN 12566-3), aby badanie efektywności oczyszczania było wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem B normy PN EN 12566-3 (dla najmniejszej oczyszczalni z typoszeregu), d. trwałość materiału (badanie materiału) - badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN EN 12566-3 określające właściwość materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia, zgodnym z normą PN-EN 12566-3, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną w Komisji Europejskiej. - technologia pracy - niskoobciążony osad czynny z zanurzonym złożem biologicznym, - nie dopuszcza się zmiany technologii oczyszczania ścieków, - oczyszczalnia musi realizować założony ciąg technologiczny t/j osadnik gnilny, zanurzone złoże biologiczne, komora osadu czynnego, - nie dopuszcza się instalacji oczyszczalni, których zbiorniki zbudowano na planie koła (w postaci pionowo ustawionego walca), - nie dopuszcza się zbiorników skręcanych, zgrzewanych lub spawanych z uwagi na to, że mogą ulec niekontrolowanemu rozszczelnieniu, - minimalna objętość osadnika to 7 [m3], osadnik powinien być minimum dwukomorowy, - minimalna retencja buforowa osadnika gnilnego to 3 [m3], potwierdzona w dokumentacji technicznej oczyszczalni, - minimalna objętość komory złoża biologicznego to 3 [m3], - minimalna objętość komory osadu czynnego to 1,8 [m3], - zbiorniki muszą być wykonane z PEHD metodą rotacji lub wytłaczania, - oczyszczalnia musi mieć funkcję sekwencyjnego dozowania ścieków z osadnika do bioreaktora, oraz funkcję recyrkulacji osadu nadmiernego z bioreaktora do osadnika, - oczyszczalnia ścieków musi posiadać możliwość zwiększenia przepustowości poprzez dobudowę zintegrowanych zbiorników osadników gnilnych i bioreaktora, - praca oczyszczalni musi być sterowana automatycznie i dostosowywać algorytm pracy do ilości dopływających ścieków np. w okresach wakacyjnych, świątecznych. - w celu potwierdzenia przez producenta wysokich standardów produkcji należy dołączyć do oferty Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2008 oraz spełniać wymogi standardów zarządzania środowiskowego PN-EN ISO14001:2004. Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 - dotyczy producenta oczyszczalni ścieków. - w celu umożliwienia Zamawiającemu ocenę oferty z opisem przedmiotu zamówienia należy dołączyć do oferty karty katalogowe oczyszczalni, opisy i rysunki. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zmian projektowych. Wszelkie zmiany muszą odbyć się za zgodą autora projektu. 2.Zamawiający wymaga dołączenia do oferty deklaracji właściwości użytkowych oczyszczalni potwierdzającej zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Dodatkowo należy przedstawić kompletne raporty z badań, wykonane przez laboratorium notyfikowane w zakresie wytrzymałości konstrukcyjnej, efektywności oczyszczania ścieków, wodoszczelności oraz trwałości. Wykonawca musi załączyć do oferty pełen raport z badań wykonanych przez jednostkę notyfikowaną. Raport z badań musi obejmować wszystkie badania wskazane w pytaniu Wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza osadniki gnilne równoważne do opisanych w dokumentacji przetargowej o następujących parametrach równoważności: - osadniki gnilne monolityczne z PEHD wykonane metodą rozdmuchu lub rotomuldingu. Nie dopuszcza się zbiorników spawanych, zgrzewanych i skręcanych, - osadniki gnilne posiadające zgodność z normą PN-EN 12566-1 A1 potwierdzone pełnym raportem z badań zgodnym z normą PN-EN 12566-1 A1, wystawionym przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, - osadniki wyposażone na wylocie w wyjmowany filtr, będący jednocześnie wskaźnikiem zamulenia, - osadniki wyposażone w oddzielny króciec do wentylacji wysokiej. - Deklarację właściwości użytkowych z normą PN-EN 12566-1 należy dołączyć do oferty. - w celu umożliwienia Zamawiającemu ocenę oferty z opisem przedmiotu zamówienia należy dołączyć do oferty karty katalogowe oczyszczalni, opisy i rysunki.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów”


Pytanie i odpowiedź z dnia 03-04-2014

Pytanie i odpowiedź z dnia 04-04-2014


Załączone pliki w formacie PDF


                                                                powrót