Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

RPORiI 7070/2/2010

04-03-2010"Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu"

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8987 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1.Budowa chodników: W ramach projektu zaplanowano budowę chodników przy drodze powiatowej pełniących rolę bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej oraz chodników przy projektowanej ekspozycji dzieł i pomniku Jacka Malczewskiego w ramach rewitalizacji i przywrócenia historycznego charakteru miejscowości. Chodniki przy jezdni oddzielone będą krawężnikiem drogowym o wym. 15x30x100 cm - teren wzdłuż zabudowy. Natomiast chodnik w kierunku cmentarza planuje się wykonać poza rowem przydrożnym formując wcześniej jego skarpy, dno oraz budując zjazdy gospodarcze z przepustami z rur PEHD. 1.2. Budowa zjazdów gospodarczych: Zaprojektowano się wykonanie zjazdów gospodarczych w technologii kostki brukowej. Zjazdy zlokalizowane będą w chodniku szerokości 4,5 i 6,0 m wyokrąglone skosami l :1 i ograniczone obrzeżami betonowymi i krawężnikami. 1.3. Odwodnienie: Odwodnienie chodników i wjazdów gospodarczych na posesje odbywać się będzie powierzchniowo poprzez projektowe spadki podłużne i poprzeczne. Elementem dodatkowym jest wykonanie kanału krytego - części przelotowej przepustu z rur PEHD SN 8 O 400 mm. Biorąc pod uwagę budowę rowu krytego zaprojektowano wykonanie kompletnej studzienki rewizyjnej z rur PEHD O 1000 mm gł. 150 cm z prefabrykowaną płytą górną i włazem. Na tym samym odcinku należy również oczyścić rowy z namułu i wyprofilować dno i skarpy do pochylenia l: l (zamulenie do 80%). 1.4. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego: W projekcie powołano się na rozwiązanie dotyczące zatok autobusowych przedstawione w opracowaniu przebudowy- modernizacji odcinka drogi powiatowej wykonanym dla Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Lipsku. Elementem dodatkowy - uzupełniającym ponoszącym standardy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest wykonanie wygrodzeń stalowych segmentowych U12 a na łuku skrzyżowania dróg powiatowych relacji Bąkowa - Kazanów - Ciepielów strona lewa. Ponadto projekt zakłada wykonanie oznakowania poziomego jezdni poprzez malowanie jezdni farbą chlorokauczukową - przejścia dla pieszych oraz oznakowanie ich znakami pionowymi (D-6). Przy zatoce autobusowej zaplanowano także ustawienie nowej wiaty przystankowej 1.5. Wykonanie małej architektury krajobrazu: W ramach projektu planuje się wybudowanie w centrum miejscowości pomnika Jacka Malczewskiego wraz z wykonaniem ekspozycji na skwerze zaaranżowanym pod zagospodarowanie i urządzenie miejsca do organizacji plenerów malarskich i wystawy reprodukcji prac artysty. W tym celu planuje się ustawienie tablic informacyjno - turystycznych wzdłuż alejek spacerowych. Teren najbliższy przeznaczony pod ekspozycję reprodukcji dzieł artysty planuje się zagospodarować poprzez plantowanie i wyrównanie terenu z nawiezieniem czarnoziemu i obsianiem trawą. Przy nowo wybudowanych chodnikach zaprojektowano ustawienie gustownych ławek parkowych z przytwierdzeniem do podłoża na stałe, montaż koszy parkowych, nasadzenie krzewów i roślinności ozdobnej, wykonanie skalników z kamienia polnego i elementów gazobetonowych. Pomnik Jacka Malczewskiego sugeruje się wykonać z granitu. Ma się ona składać z dwóch podstawowych części cokołu o wysokości około 1.5 m oraz ustawionego na nim popiersia Jacka Malczewskiego o wysokości 50-70 cm (wzór popiersia ustali zamawiający). W centralnej części cokołu ma widnieć napis (treść napisu ustali zamawiający). Szczegółowy zakres wszystkich robót zawiera Projekt techniczny (zał. nr 11 do SIWZ), przedmiar robót (zał. nr 9 do SIWZ) oraz Informacja dot. BiOZ (zał. nr 10 do SIWZ) załączone do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.32.22-1, 45.11.27.10-5, 45.11.12.91-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy CHODROM, Kazimierz Nogajski, ul. Spacerowa 39A, 27-300 Lipsko, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 576163,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 381489,22
Oferta z najniższą ceną: 381489,22 / Oferta z najwyższą ceną: 436803,07
Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>