Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2015 rok

„Piłka nożna – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów”
04-02-2015


Wójt Gminy Ciepielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2015 rok - „Piłka nożna – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów”

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
1. organizacje pozarządowe;
2. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm./
I. Rodzaj zadania
- rozwój sportu, prowadzenie szkoleń i trenowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie „piłka nożna”,
- organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych,
- zatrudnianie kadry trenerskiej,
- zabezpieczenie opieki medycznej,
- zakup sprzętu sportowego,
- przewóz zawodników na zawody sportowe,
- zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa podczas rozgrywek sportowych,
- prowadzenie klubu sportowego i udział w rozgrywkach ROZPN dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciepielów - co najmniej 2 drużyn ,
- nadzór i opieka nad stadionem sportowym, w tym zakresie pielęgnowanie murawy boiska, utrzymywanie czystości i porządku na stadionie i obiektach należących do stadionu sportowego we współpracy z Urzędem Gminy w Ciepielowie.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 30 000,00 zł (trzydzieści tyś. zł)
III. Zasady przyznania dotacji
Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wybranemu podmiotowi po podpisaniu umowy zostanie udzielona dotacja.
IV. Termin i warunki realizacji zadania
Realizacja zadania dotyczy okresu od podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku. Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
V. Termin składania ofert
Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ciepielowie (pok. 1, I-sze piętro) lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta realizacji zadania publicznego w gminie Ciepielów w 2015 r.” w terminie do 27 lutego 2015 roku.
Do oferty należy dołączyć:- aktualny wpis z rejestru (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia) lub innej ewidencji; - kserokopia statutu podmiotu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
1. Ocena formalna
2. Ocena merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, sposób promocji zadania i popularyzacji sportu),zgodność z warunkami konkursowymi
3. Możliwości realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, zasoby rzeczowe, wykwalifikowana kadra trenerska), wkład rzeczowy osobowy
4. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania ( przejrzystość i szczegółowość kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych),planowany prze oferenta udział środków własnych oraz z innych źródeł.
5. Dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
6. Ilość uczestników i beneficjentów zadania,
7. Zasięg przedsięwzięcia,
Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.
VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Wójta Gminy Ciepielów w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa rozporządzenie rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25).
VIII. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciepielów, pokój nr 1, tel. (048) 3788-080.
Wójt Gminy może na każdym etapie postępowania konkursowego unieważnić konkurs bez podania przyczyny.


Ciepielów, dnia 4.02.2015 roku


Wójt Gminy Ciepielów
              /-/
     Artur Szewczyk                                                              powrót