Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

03-11-2009R.R.I.I. 3421/1/2009

Dostawa bonów towarowych dla pracowników: Urzędu Gminy w Ciepielowie, Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, PSP Ciepielów, PSP Bąkowa, PSP Wielgie, PS Wielgie, PS Ciepielów

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 346906 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bonów towarowych dla pracowników: Urzędu Gminy w Ciepielowie, Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie, PSP Ciepielów, PSP Bąkowa, PSP Wielgie, PS Wielgie, PS Ciepielów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest dostawa bonów towarowych o łącznej wartości nominalnej 70 350,00 zł (słownie zł: siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), w postaci papierowej (talonów) o nominałach od 20 zł do 100 zł.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 57663.93 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bonus Systems Polska S.A., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 57663.93
Oferta z najniższą ceną: 57663.93
Oferta z najwyższą ceną: 57663.93
Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów

                                            powrót

'); ?>