Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


03-09-2012


RRGKiOŚ. 6840.2-3.2012


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 roku, poz. 651 z późn. zm., oraz uchwał: nr XXI/123/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 8 sierpnia 2012 roku , nr XXI/124/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy ,Wójt Gminy Ciepielów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży:

Ciepielów
działka o nr geodezyjnym 670/1
objęta księgą wieczystą nr RA1L/00013541/ prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
powierzchnia działki – 0,0591ha,
karta mapy 2 Ciepielów,
- dostęp do działki – z drogi gminnej, z drogi powiatowej
wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, symbol planu - 1.1 MU .
wartość rynkowa nieruchomości – 16 410,00 zł, + VAT 23%

Ciepielów
działka o nr geodezyjnym 670/2
objęta księgą wieczystą nr RA1L/00013541/ prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
powierzchnia działki – 0,0513ha,
karta mapy 2 Ciepielów,
- dostęp do działki – z drogi gminnej,
wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów działka położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, symbol planu - 1.1 MU .
wartość rynkowa nieruchomości – 11 065,00 zł, + VAT 23%

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z przepisami art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy, mogą składać stosowne wnioski w Referacie Rolnictwa , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Ciepielowie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia ogłoszenia, tj. do 15 października 2012 r.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciepielów, pok. nr 4.
Ogłoszenie niniejsze zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w okresie od 3 września do 15 października 2012 roku


                                                              powrót