Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

RPORiI 702/3/2010

02-07-2010Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 135787 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów składającą się z następujących rodzajów prac: a) Przebudowa istniejącego budynku na Stację Uzdatniania Wody wraz z ujęciem, b) Roboty branży sanitarnej Stacji Uzdatniania Wody, c) Instalacje elektryczne Stacji Uzdatniania Wody, d) Budowa drogi dojazdowej i placu manewrowego do Stacji Uzdatniania Wody, e) Sieć wodociągowa z przyłączami dla miejscowości Kunegundów. Szczegółowy zakres wszystkich robót zawiera Przedmiar robót (zał. nr 9 (a-e) do SIWZ) oraz Projekt techniczny (zał. nr 11 do SIWZ). W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również zapewnienie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych zgodnie z projektem. Przed końcowym odbiorem robót należy przedstawić i złożyć Zamawiającemu dokumentację z wykonanego nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych związanych z budową sieci wodociągowej z przyłączami, zatwierdzoną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Radomiu. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest także do wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, która ma być złożona Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.50.00-6, 45.11.12.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.24.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.24.60-4, 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum firm: BENERAT I SYN Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe s.c. - Lider Konsorcjum oraz Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDOWLANA, ul. Żytnia 4 (Lider Kons.), ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1358797,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1211118,52
Oferta z najniższą ceną: 1211118,52 / Oferta z najwyższą ceną: 1211118,52
Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>