Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Wielgie Zapłocie”

02-04-2013


RPORiI 271.8.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Wielgie Zapłocie” informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma „As” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom oferując cenę brutto 202 223,07 zł (słownie: dwieście dwa tysiące dwieście dwadzieścia trzy złote 07/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta nr 1 – Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – 264 442,67 zł brutto.
Oferta nr 2 – „As” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 202 223,07 zł brutto.
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 225 822,65 zł brutto.
Oferta nr 4 – Budromost – Starachowice Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock – 239 276,21 zł brutto.
Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A. ul. Składowa 1, 24-100 Puławy – 244 377,63 zł brutto.
Oferta nr 6 – Zakład Budowy Dróg i Mostów, 24-173 Markuszów Góry 85a – 241 123,05 zł
Oferta nr 7 – Transmar Mark Sasin, ul. Placowa 38m1, 26-600 Radom – 239 147,06 zł brutto.
Oferta nr 8 – ZYKO-DRÓG Sp. z o.o. ul. Żelazna3, 26-600 Radom – 241 975,44 zł brutto.

Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp tj. po dniu 12.04.2013 r.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót