Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Łaziska Kacze Doły”

02-04-2013


RPORiI 271.7.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Łaziska Kacze Doły” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 44 486,59 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 59/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 44 486,59 zł brutto.
Oferta nr 2 – Zakład Budowy Dróg i Mostów, 24-173 Markuszów Góry 85a – 46 190,50 zł brutto.
Oferta nr 3 – Transmar Mark Sasin, ul. Placowa 38m1, 26-600 Radom – 50 059,16 zł brutto.

Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp tj. po dniu 12.04.2013 r.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót