Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 18 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  44 dni, imieniny: Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Bąkowa Hektary”

02-04-2013


RPORiI 271.6.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Bąkowa Hektary” informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 75 200,04 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych 04/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta nr 1 – „As” Sp.z.o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 77 339,45 zł brutto.
Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 75 200,04 zł brutto.
Oferta nr 3 – Zakład Budowy Dróg i Mostów, 24-173 Markuszów Góry 85a – 76 155,70 zł brutto.
Oferta nr 4 – Transmar Mark Sasin, ul. Placowa 38m1, 26-600 Radom – 81 588,36 zł brutto.

Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp tj. po dniu 12.04.2013 r.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót