Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Pcin Stara Wieś”

02-04-2013


RPORiI 271.5.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Pcin Stara Wieś” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Zakład Budowy Dróg i Mostów, 24-173 Markuszów, Góry 85a oferując cenę brutto 67 581,12 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 12/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta nr 1 – „As” Sp.z.o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 75 760,13 zł brutto.
Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 71 283,72 zł brutto.
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A. ul. Składowa 1, 24-100 Puławy – 75 264,19 zł brutto.
Oferta nr 4 – Zakład Budowy Dróg i Mostów, 24-173 Markuszów Góry 85a – 67 581,12 zł brutto.
Oferta nr 5 – Transmar Mark Sasin, ul. Placowa 38m1, 26-600 Radom – 79 300,56 zł brutto.

Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp tj. po dniu 12.04.2013 r.

Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót