Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa przez wieś”

02-04-2013


RPORiI 271.4.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa przez wieś” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 34 005,10 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięć złotych 10/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 34 005,10 zł brutto.
Oferta nr 2 – Zakład Budowy Dróg i Mostów, 24-173 Markuszów Góry 85a – 34 140,80 zł brutto.
Oferta nr 3 – Transmar Mark Sasin, ul. Placowa 38m1, 26-600 Radom – 37 941,20 zł brutto.
Oferta nr 4 – AKUMA Artur Kobylarczyk, ul. Oleńki 22, 26-600 Radom – 34 518,23 zł brutto.

Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp tj. po dniu 12.04.2013 r.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót