Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Przebudowa ul. Źródlanej w Ciepielowie”

02-04-2013


RPORiI 271.3.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa ul. Źródlanej w Ciepielowie” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 130 694,58 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 58/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:
Oferta Nr 1 – „As” Sp. z o.o. , ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 140 176,95 zł brutto.
Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń – 130 694,58 zł brutto.
Oferta Nr 3 – Zakład Budowy Dróg i Mostów, Góry 85A, 24-173 Markuszów – 151 574,97 zł brutto.
Oferta Nr 4 – PHU TRANSMAR Marek Sasin, ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom – 144 248,00 zł brutto
Oferta Nr 5 – „ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 26-600 Radom – 139 272,41 zł brutto.

Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta po terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1, pkt. 2 ustawy Pzp tj. po dniu 12.04.2013 r.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót