Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

RPORiI 7060/2/2010

02-03-2010REKULTYWACJA GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW W CIEPIELOWIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 7671 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REKULTYWACJA GMINNEGO WYSYPISKA ODPADÓW W CIEPIELOWIE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Ciepielów o łącznej powierzchni 0,81 ha, zgodnie z dokumentacją projektową (Projektem rekultywacji składowiska odpadów w Ciepielowie) i przedmiarem robót będącymi załącznikami do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.23.30-7, 45.11.27.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148825,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 148825,14
Oferta z najniższą ceną: 148825,14 / Oferta z najwyższą ceną: 638390,80
Waluta: PLN.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów


                                                                powrót

'); ?>