Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

„Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 - 2017”

02-02-2015
Numer ogłoszenia: 22572 - 2015; data zamieszczenia: 02.02.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 388090 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 - 2017.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa rachunków bankowych Urzędu Gminy w Ciepielowie (podstawowego i pomocniczych), w tym : - otwarcie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych, - prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych, - realizacja zleceń przelewów ( elektronicznych i papierowych) do innych banków w systemie ELIXIR - realizacja powinna następować tego samego dnia roboczego, jeżeli dyspozycja została złożona do godz. 13:00, najpóźniej w następnym dniu roboczym jeżeli dyspozycja została złożona po godz. 13:00, - realizacja przelewów wewnętrznych (miedzy rachunkami tego samego banku), - sporządzanie wyciągów bankowych w terminie do drugiego dnia operacyjnego z wyszczególnieniem danych, których przelew dotyczy, - przekazywanie posiadaczowi rachunków wyciągu z rachunków z ustaleniem salda po każdej zmianie rachunku bankowego, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, - dokonywanie wypłat gotówkowych, - zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej, - lokowanie wolnych środków na lokatach, - okresowa kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, - wydawanie blankietów czekowych, - wydawanie zaświadczeń i opinii przez bank, - oprocentowanie środków na rachunkach pomocniczych, - obsługa rachunków bankowych gminnych funduszy celowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - udzielanie kredytów obrotowych na działalność bieżącą gminy. Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2015 rok do 31.12.2017 rok..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Bank Spółdzielczy w Iłży, ul. Rynek 1, 27-100 Iłża, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 0,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 0,00
• Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
• Waluta: PLN.
Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk                                                              powrót