Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

01-10-2009DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4 X 2

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4 X 2.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Okres gwarancji na samochód i występujące w nim wyposażenie - minimum 24 m-ce. Samochód fabrycznie nowy, posiadający silnik o zapłonie samoczynnym. Wszystkie parametry samochodu powinny być zgodne z wymogami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych. Samochód musi posiadać aktualny certyfikat lub pozytywną opinię CNBOP oraz świadectwo homologacji wydane dla tego typu pojazdów.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 131766.36 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
FRANK-CARS SP.Z O.O., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 131766.36
Oferta z najniższą ceną: 131766.36 oferta z najwyższą ceną: 131766.36
Waluta: PLN.


                                            powrót

'); ?>