Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 22 Lutego 2020 roku,  do końca roku zostało  314 dni, imieniny: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

Urząd Stanu Cywilnego
 
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego (USC), należy w szczególności:

1) powadzenie spraw wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym:
a) dokonywanie w księgach stanu cywilnego rejestracji stanu cywilnego osób w formie aktów urodzenia, małżeństw i zgonów oraz innych wpisów przewidzianych w obowiązujących przepisach,
b) przejmowanie wniosków oświadczeń i wydawanie zaświadczeń określonych w przepisach o aktach stanu cywilnego oraz odpisów prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji oraz innych dokumentów stanowiących podstawę wpisów do ksiąg stanu cywilnego,
c) odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego,
d) wydawanie opisów aktów stanu cywilnego na wniosek uprawnionych podmiotów,
e) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściwe ich przechowywanie, konserwacja i zabezpieczenie,
f) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
g) powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
h) ustanowienie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
i) składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów.
2) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, w tym:
a) prowadzenie ewidencji ludności i stałego rejestru mieszkańców,
b) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość osób (wymiana, zwrot, utrata),
c) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wymeldowania i zameldowania,
c) współpraca i współdziałanie z Policją i innymi jednostkami samorządowymi i USC w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
d) rozliczanie wpłat z tytułu dokumentów stwierdzających tożsamość,
e) sporządzanie wykazów na potrzeby placówek oświatowych i służby zdrowia, współpraca z Wojewódzkim Biurem Danych.
3) sporządzanie spisów wyborców,
4) wykonywanie czynności pomocniczych, organizacyjnych i wykonawczych w związku z wyborami powszechnymi przeprowadzanymi na terenie gminy,
5) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem pozwoleń na zbiórki publiczne na terenie gminy,
6) przygotowywanie projektów aktów oraz uchwał według właściwości i przedkładane ich Wójtowi,
7) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
                                                                powrót