Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 22 Lutego 2020 roku,  do końca roku zostało  314 dni, imieniny: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 
Do zadań Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (RRGKiOŚ) należy w szczególności:
1. W zakresie rolnictwa, gospodarki komunalnej i przestrzennej:
1) prowadzenie spraw związanych ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gromadzenie materiałów związanych z tymi planami, przechowywanie oryginałów miejscowych planów przestrzennych i przekazywanie ich kopii właściwym organom,
3) dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i występowanie do Rady Gminy z wnioskiem w sprawach sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) składanie wniosków o wyrażanie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele rolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
5) sporządzanie opinii, określonej w art. 24. 1 ustawy z 3lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
6) nakazywanie właścicielowi gruntów wykonania obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 5 i art. 16 ust 5 i 6 ustawy powołanej wyżej,
7) prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
8) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o wartościach zabudowy i zagospodarowania terenu,
9) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
10) prowadzenie spraw związanych z żądaniami odszkodowań, wykupu nieruchomości bądź zmiany w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
11) ustalenie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
12) prowadzenie spraw o rozgraniczenie nieruchomości,
13) prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości, w tym :
a) opiniowanie zgodności proponowanego podziału z ustaleniami miejscowego planu przestrzennego,
b) opracowanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału,
c) ustalenie opłaty adiacentyckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości uzyskanej w wyniku podziału,
14) wykonanie zadań określonych w:
a) ustawie Prawo wodne i przepisach wykonawczych, prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z wód, w tym spraw związanych ze stosunkami wodno – melioracyjnymi na terenie gminy,
b) ustawienie o odpadach i przepisach wykonawczych,
c) ustawie prawo geologiczne i górnicze,
15) przeprowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem gminnymi zasobami nieruchomości (gruntowymi, budynkowymi, lokalowymi), w tym, w szczególności:
a) nabywanie nieruchomości do zasobu,
b) komunalizacja mienia,
c) zbywanie nieruchomości (sprzedaż , darowizna, zamiana, oddawanie w użytkowanie wieczyste i zarząd)
d) prowadzenie ewidencji i windykacji opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd, czynszów z tytułu dzierżawy i najmu lokali użytkowych i mieszkalnych, opłat adiacenckich, bonifikat, wywłaszczeń, odszkodowań,
e) przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości,
f) wykonywania prawa pierwokupu,
g) sprawy związane z taksacją nieruchomości,
h) ścisła współpraca z Referatem Finansowym w zakresie spraw określonych w ppkt: a, b, c, d, e,
i) prowadzenie ewidencji opłat za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wystawianie wezwań do zapłaty i prowadzenie egzekucji,
16) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o pracowniczych ogródkach działkowych,
17) wykonanie zadań wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
18) nadzór i organizacja pracy palaczy centralnego ogrzewania oraz pracowników komunalnych,
19) nadzór nad kotłowniami komunalnymi i stacją wodociągową, oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjna i wodociągową,
20) prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt, w tym:
a) podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt i współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami,
b) prowadzenie postępowań w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi (opiekunowi),
c) działania w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania,
21) wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt i ich znakowania,
22) przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzęcia i niezwłoczne informowanie o tym służb weterynaryjnych.
23) prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych i targowisk,
24) prowadzenia spraw z zakresu telefonizacji i telekomunikacji gminy, w tym zakresie nadzór nad sprawami abonamentów telefonicznych utrzymywanych przez Gminę,
25) wykonywanie obowiązków zakładowego inspektora pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw z zakresu BHP,
26) nadzór i organizacja pracy pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i interwencyjnych,
27) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
28) prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi,
29) sprawowanie pieczy nad pomnikami i grobami z okresu wojen, znajdującymi się na terenie gminy,
2. w zakresie spraw obrony cywilnej, spraw wojskowych i ochrony przeciwpożarowej:
1) w zakresie obrony cywilnej:
a) opracowywanie i aktualizowanie planu działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, w tym projektu planu rzeczowo – finansowego,
b) organizowanie szkoleń specjalistycznych służb OC, szkoleń masowych ludności oraz prowadzenie akcji popularyzacyjno – propagandowej w dziedzinie obrony cywilnej,
c) zapewnienie sprawnego działania OC, w tym przeprowadzenie okresowych treningów sprawdzających działanie,
d) realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony cywilnej w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych oraz przeprowadzania akcji ratowniczych,
e) realizacja budżetu na cele OC,
f) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu obrony cywilnej,
g) prowadzenie magazynu sprzętu OC,
h) współdziałanie z Policją , Państwową Strażą Pożarną , innymi organami i organizacjami w zakresie obrony cywilnej,
2) prowadzenie spraw wojskowych,
3) prowadzenie kancelarii tajnej i spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
4) prowadzenie dokumentacji akcji kurierskiej i stałego dyżuru,
5) w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
a) opracowanie projektu planu rzeczowo – finansowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie,
b) prowadzenie spraw rejestracji OSP,
c) współdziałanie z organami OSP,
d) nadzór nad działalnością OSP,
e) zapewnienie kosztów utrzymania, wyposażania i gotowości bojowej OSP,
f) zabezpieczenie pomieszczeń Urzędu w sprzęt przeciwpożarowy,
g) inicjowanie i koordynowanie działań stanowisk pracy Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
h) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż. w Urzędzie,
i) wystawianie kart i rozliczanie paliwa w OSP,
j) nadzór i organizacja pracy kierowców OSP.
3. w zakresie spraw związanych z przewozami osób na terenie gminy:
1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, cofaniem, zmianą lub stwierdzeniem wygaśnięcia zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób samochodami nie będącymi taksówkami przy zasięganiu zezwoleń obejmujących gminę ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o warunkach wykonywania drogowego przewozu osób – Dz. U. Nr 141, poz. 942 i późn. zm.)
2) prowadzenie spraw należących do właściwości organów Gminy, określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r – prawo przewozowe (Dz. U. z 1995 r Nr 119, poz. 575 i zm.) ,
3) organizowanie i koordynowanie dowozu dzieci do szkół, w tym :
a) rozliczanie, nadzór i organizacja czasu pracy kierowców dowozów szkolnych,
b) wystawianie kart i rozliczanie paliwa dowozów szkolnych,
c) organizowanie i nadzór nad pracą prywatnych przewoźników dowozów szkolnych w tym zakresie przeprowadzanie przetargów na dowozy szkolne,
d) rozliczanie zleceń dowozów wyjazdów szkolnych,
4. w zakresie ochrony środowiska:
1) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, w tym dotyczących:
a) ochrony lasów przed szkodliwymi wpływami gazów, pyłów, odpadów i ścieków,
b) ustanowienia parku wiejskiego,
c) nakazania użytkownikowi maszyny lub urządzenia wykonania czynności ograniczających ich uciążliwość dla środowiska bądź unieruchomienia takich maszyn i urządzeń,
d) podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
e) opracowania projektów programów zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska ,
f) przeprowadzenia kontroli z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska ,
g) wystąpień do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku podejrzenia co do naruszenia przez określony podmiot przepisów o ochronie środowiska,
h)wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości, odraczania i umarzania opłat za usunięcie drzew i krzewów,
i) utrzymania czystości i porządku w Gminie,
j) nadzór nad gminną gospodarką odpadami, w tym zakresie: nad zrekultywowanym gminnym wysypiskiem odpadów oraz wywozem kontenerów na odpady i selektywną zbiórką odpadów typu „workowego”,
k) spraw związanych z wprowadzaniem form ochrony przyrody przez Radę Gminy,
2) prowadzenie spraw związanych z oczyszczalnią ścieków i stacją uzdatniania wody, w tym nad siecią wodociągowa i kanalizacyjną:
a) nadzór i organizacja pracy pracowników zatrudnianych w oczyszczalni ścieków,
b) nadzór nad konserwatorem – hydraulikiem w stacji uzdatniania wody,
c) nadzór nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
c) nadzór nad funkcjonowaniem stacji uzdatniani wody i sieci wodociągowej,
d) naliczanie i windykacja opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, w tym ścisła współpraca z referatem finansowym,
e) sporządzanie i zawieranie umów na pobór wody z podmiotami indywidualnymi i zbiorowymi,
f) sporządzanie i zawieranie umów na odprowadzenie ścieków z podmiotami indywidualnymi i zbiorowymi,
g) prowadzenie inkasa za pobór wody i odprowadzanie ścieków u odbiorców indywidualnych wg .odczytu ( co najmniej raz w kwartale ) wskazań urządzenia pomiarowego,
h) prowadzenie ewidencji opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz wystawianie wezwań do zapłaty i prowadzenie egzekucji.
5. prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, w tym wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:
1) prowadzenie postępowań w sprawie wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
2) prowadzenie postępowań w sprawie wydania zakazu przeprowadzenia imprezy masowej;
3) kontrolowanie zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami udzielonego zezwolenia, na podstawie odrębnego upoważnienia wójta gminy;
4) prowadzenie innych spraw z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, zastrzeżonych przepisami prawa dla gminy (wójta).
6. prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, poprzez:
1) ewidencjonowanie pism i dokumentów wychodzących i przychodzących do urzędu, podlegających szczególnej ochronie na podstawie przepisów ww. ustawy;
2) nadzorowanie i monitorowanie pomieszczeń w których przygotowywane są i ewidencjonowane ww. pisma i dokumenty;
3) wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony informacji niejawnych na polecenie wójta lub pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
7. w pozostałym zakresie:
1) spisywanie rolniczych umów dzierżawy w zamian za rentę, prowadzenie ewidencji umów, współdziałanie w tym zakresie z innymi urzędami.
2) organizowanie i prowadzenie archiwum oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Urzędu przepisów w zakresie archiwizacji akt,
3) przygotowywanie projektów aktów, uchwał związanych z właściwością rzeczową referatu i przedkładanie ich Wójtowi,
4) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
5) przeprowadzanie wszystkich przetargów i konkursów związanych z działalności rzeczową referatu,
6) Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.


                                                                powrót