Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 22 Lutego 2020 roku,  do końca roku zostało  314 dni, imieniny: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

Referat Prawno - Organizacyjny, Rozwoju i Inwestycji
 
Do zadań Referatu Prawno – Organizacyjnego, Rozwoju i Inwestycji (RPORiI), należy w szczególności:

1. W zakresie obsługi Rady Gminy;
1) obsługa kancelaryjno – biurowa Rady i Radnych , w tym:
a) organizacyjne przygotowanie sesji Rady,
b) opracowywanie materiałów z sesji, uchwał, protokołów, opinii, wniosków,
c) terminowe przekazywanie uchwał Rady Wojewodzie Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
2) prowadzenie rejestrów i zbiorów: uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta,
3) udostępnianie obywatelom dokumentów dotyczących funkcjonowania samorządu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem,
4) zapewnienie terminowego przygotowania materiałów dla potrzeb Rady przy współpracy innych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
5) zapewnienie powielania materiałów na sesje i ich przesłanie Radnym w ustalonym przez Przewodniczącego terminie,
6) organizowanie przyjęć mieszkańców w ramach skarg i wniosków przez Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego i Radnych, obsługa tych przyjęć, a także przekazywanie skarg i wniosków do załatwienia wg kompetencji,
7) czuwanie nad zabezpieczeniem praw Radnych związanych z wypłatą diet,
8) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia, w tym organizowanie posiedzeń Rady Społecznej SPZOZ, protokołowanie posiedzeń, opracowywanie materiałów, ewidencja: uchwał, wniosków, protokołów.
2. W zakresie spraw pracowniczych;
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, w tym:
a) przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło i innych związanych ze świadczeniem pracy,
b) opracowywanie dokumentów związanych ze zmianami warunków płacy i pracy, rozwiązywaniem stosunku pracy, w tym świadectw pracy,
c) prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
d) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
e) przygotowanie i obsługa konkursów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy,
2) prowadzenie listy obecności pracowników Urzędu,
3) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.
3. W zakresie sekretariatu Urzędu Gminy;
1)obsługa sekretariatu, w tym:
a) ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji i przesyłek,
b) prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,
c) sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie,
d) wysyłanie korespondencji i przesyłek , przyjmowanie i nadawanie telegramów, faksów itp.,
f) udzielania informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych referatów lub stanowisk pracy.
2) prowadzenie centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP.
3) nadzór nad pracą sprzątaczek- sprzątanie pomieszczeń w Urzędzie i placu przyległym do Urzędu oraz utrzymywania w nich należytego porządku, czystości i higieny.
4. W zakresie spraw oświatowych i kultury:
a) przygotowanie projektów strategii oświatowej i kulturalnej Gminy,
b) analizowanie sieci szkół, przedszkoli, ich obwodów oraz liczby dzieci w poszczególnych placówkach prowadzonych przez Gminę,
c) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych i kulturalnych, w tym bibliotek gminnych,
d) prowadzenie kontroli w gminnych jednostkach oświatowych i kulturalnych w zakresie właściwym dla organu prowadzącego,
e) przygotowanie i obsługa konkursów na stanowiska kierownicze placówek oświatowych gminy,
f) koordynacja i nadzór organizacyjny nad gminnymi jednostkami oświatowymi, w szczególności w zakresie opracowania rocznych projektów organizacyjnych i założeń demograficznych,
g) współdziałanie z dyrektorami (kierownikami) gminnych jednostek oświatowych i kulturalnych w zakresie przekazywania bieżących informacji dotyczących funkcjonowania tych jednostek,
h) współpraca z Kuratorium Oświaty oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych i kulturalnych,
i) przygotowywanie projektów aktów, uchwał o charakterze oświatowym i przedkładane ich Wójtowi.
j) prowadzenie spraw związanych z dofinasowaniem pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
5. W zakresie spraw związanych z informatyzacją gminy;
1) prowadzenie spraw z zakresu biuletynu informacji publicznej,
2) kontrola legalności oprogramowania w Urzędzie,
3) utrzymywanie i aktualizacja strony internetowej Gminy,
4) nadzór w zakresie sieci teleinformatycznej Urzędu Gminy.
6. W zakresie organizacji i przeprowadzania wyborów powszechnych:
1)zabezpieczenie pod względem formalno – prawnym wyborów powszechnych na terenie gminy,
2)organizacja i przeprowadzenie wyborów: na Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego, wyborów do jednostek samorządowych, w tym na wójta, rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego, do Izb Rolniczych,
3)współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym,
4) dokonywanie wszelkich rozliczeń dokumentacji związanej z wyborami z Krajowym Biurem Wyborczym i Archiwum Państwowym.
7. W zakresie spraw związanych z drogownictwem i oświetleniem ulicznym;
1) prowadzenie spraw należących do obowiązków i kompetencji zarządcy dróg gminnych , określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych /Dz. U. Nr 14, poz. 60 i zm./ w tym zakresie;
a) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg, zaliczenia dróg do określonej kategorii,
b) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych, mostów i przepustów,
c) zezwalania na dokonywanie lokalizacji w pasie drogowym, na zajęcie pasa drogowego, orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej,
d) zarządzanie siecią dróg gminnych,
2) nadzór nad oświetleniem miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy;
a) zmiany czasu oświetlenie ulicznego,
b) wykonywanie inwestycji i bieżących remontów,
c) kontrola stanu technicznego.
8. W zakresie spraw związanych z inwestycjami gminnymi:
1) opracowywanie strategii społeczno – gospodarczych i inwestycyjnych
a) tworzenie planów inwestycyjnych gminy,
b) organizowanie i przeprowadzanie przetargów inwestycyjnych,
c) nadzór i koordynacja przebiegu inwestycji oraz rozliczanie inwestycji,
d) budowy, rozbudowy i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej na terenie Gminy (drogi, urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne itp.)
e) prowadzenie spraw z zakresu bieżących remontów i inwestycji oświatowych,
2) prowadzenie spraw z zakresu środków pomocowych dla gmin, w tym zakresie:
a) ubieganie się o dotacje i środki pomocowe,
b) składanie wniosków do funduszy pomocowych, przeprowadzanie przetargów, nadzór nad realizacją i rozliczanie inwestycji z udziałem środków pomocowych,
c) tworzenie planów realizacji inwestycji gminnych z udziałem środków pomocowych.                                                                powrót