Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 22 Lutego 2020 roku,  do końca roku zostało  314 dni, imieniny: Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor, Wiktoriusz, Wrócisław

Referat Finansowy
 
Do zadań Referatu Finansowego (RF) należy w szczególności:

1) przygotowanie przy współpracy kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i kierowników referatów Urzędu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy oraz projektów zadań rzeczowych,
2) prowadzenie analiz dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz przedkładanie wniosków z zakresu gospodarki finansowej Wójtowi,
3)nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu i zabezpieczenie równowagi budżetowej zgodnie z planem finansowym,
4) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy,
5) prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz jednostkach datowanych przez Gminę,
6)naliczanie podatków oraz opłat lokalnych, prowadzenie kontroli w tym zakresie, organizacja inkasa podatków i opłat lokalnych oraz ich windykacja,
7) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej i rachunkowości budżetu Gminy, a także wydzielonych funduszy i środków,
8) prowadzenie ewidencji składników mienia Gminy i zmian w tym zakresie,
9) prowadzenie spraw z zakresu wynagrodzeń pracowników urzędu i oświaty, w tym spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego pracowników, spraw z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
10) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży w granicach liczby punktów sprzedaży ustalonej dla gminy,
11) opracowywanie wymaganej sprawozdawczości oświatowej,
12) organizowanie inwentaryzacji mienia użytkowanego przez placówki oświatowe,
13) prowadzenie spraw socjalnych pracowników oświaty,
14) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz komisji egzaminacyjnych dotyczących podnoszenia stopni awansu zawodowego nauczycieli,
15) opracowywanie wymaganej sprawozdawczości finansowej,
16) organizowanie inwentaryzacji mienia użytkowanego przez gminę,
17) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu,
18) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Delegaturą NIK,ZUS, Urzędem Skarbowym, Urzędem Wojewódzkim, w zakresie kontroli gospodarki budżetowej, a także bankiem wykonującym obsługę finansową Gminy,
19) przygotowywanie projektów aktów, uchwał o charakterze finansowym i przedkładane ich Wójtowi,
20) rozliczanie finansowe realizowanych przez gminę umów na projekty unijne,
21) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywanie problemów alkoholowych, obsługa techniczno – organizacyjna gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych,
22) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
23) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
                                                                powrót