Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Maja 2019 roku,  do końca roku zostało  222 dni, imieniny: Cieszysława, Estera, Jan, Joanna, Maria, Mokij, Wincenty, Zuzanna, Zula

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Ciepielów

Harmonogram odbioru wyselekcjonowanych odpadów z gospodarstw domowych z terenu gminy Ciepielów w 2016 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Terminy płatności

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY W 2016 ROKU

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów za 2014 rok

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych przedsiębiorców z terenu Gminy Ciepielów

Zasady właściwej segregacji odpadów

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Poziomy odzysku odpadów

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa a art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2014 roku

Wykaz Przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Rejestr dzialalności regulowanej

Obowiązujące przepisy:
Uchwała Nr XV/83/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Uchwała Nr XV/82/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie NR XXXII/186/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała Nr XXVII/150/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciepielów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie określenia częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXII/186/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXII/187/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/149/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów

Uchwała Nr XXXII/188/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy


Odnośnik strony internetowej Ministerstwa Środowiska: